Green Message

Home > Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras - Sanskrit Mantras & Slokas - Divine Space of Bhakti & Bhava

Stotras by Deity:

Initial:

Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri


Tridevas & Tridevis:

1. Brahma & Saraswati:

1. Brahma

2. Saraswati


2. Vishnu & Lakshmi:

1. Vishnu:

Dasavataras: Matsya - Kurma - Varaha - Narasimha - Vamana - Parashurama - Rama - Krishna - Buddha - Kalki

Bhagavata Incarnations: (1) Kumaras - (2) Varaha - (3) Narada - (4) Nara-Narayana - (5) Kapila - (6) Dattatreya - (7) Yajna - (8) Rishabha - (9) Prithu - (10) Matsya - (11) Kurma - (12) Dhanvantari - (13) Mohini - (14) Narasimha - (15) Vamana - (16) Parashurama - (17) Vyasa - (18) Rama - (19) Balarama - (20) Krishna - (21) Buddha - (22) Kalki

2. Lakshmi - Tulasi - Bhoomi


3. Shiva & Parvati:

1. Shiva

Incarnations: Sadyojata - Vamadeva - Tatpurusha - Aghora - Ishana

Presiding Deities: Sharva - Bhava - Rudra - Ugra - Bhima - Pashupati - Ishana - Mahadeva

28 Incarnations: Sweta Muni - Sutara - Damana - Suhotra - Kanka - Lokakshi - Jaigishavya - Dadhivahana - Rishabha - (Unnamed) - Kali - (Unnamed) - Bali - Gautama - Vedashira - Gokarna - Guhavasi - Sikhandi - Jattimali - Attahasa - Daruka - Languli Bhima - Sweta - Shula - Dandi - Sahishnu - Shomasharma - Lakuli

Incarnations: Ardhanareeshwara - Nandi - Bhairava - Virabhadra - Sarabha - Grihapati - Yaksheshwara

Dasa Mahavidya Bhairavas: Mahakala - Tara - Bhuvanesha - Srividyesha - Bhairava - Chinnamastaka - Dhumavan - Bagalamukha - Matanga - Kamala

11 Rudras: Kapali - Pingala - Bhima - Virupaksha - Vilohita - Shasta - Ajapada - Ahirbudniya - Shambhu - Canda - Bhava

Incarnations: Durvasa - Hanuman - Mahesha - Vrisheshwara - Pippalada - Vaishyanatha - Dwijeshwara - Yatinatha - Krishna-Darshana - Avaduteshwara - Bhikshuvarya - Sureshwara - Brahmachari - Sunartaka-Nata - Sadhu-Dwija - Ashwatthama - Kirata

12 Jyotirlinga Incarnations: Somanatha - Mallikarjuna - Mahakaleshwara - Omkareshwara - Kedarnatha - Bhimashankara - Vishwanatha - Tryambakeshwara - Vaidyanatha - Nageshwara - Rameshwara - Grishneshwara


2. Parvati: Durga - Annapoorna - Kamakshi - Meenakshi - Shakambari

Incarnations: Yoganidra - Chandika - Kaushiki - Kali - Vindhyavashini - Raktadantika - Shakambari - Bhimadevi - Bhramari

Matrikas: Brahmani - Maheshwari - Kaumari - Vaishnavi - Varahi - Narasimhi - Aindri - Chamunda - (Matrikas sloka)

Navadurgas: Shailaputri - Brahmacharini - Chandraghanta - Kushmanda - Skandamata - Katyayani - Kalaratri - Mahagauri - Siddhidatri - (Navadurga sloka)

Dasa Mahavidyas: Kali - Tara - Tripurasundari - Bhuvaneswari - Tripurabhairavi - Chinnamasta - Dhumavati - Bagalamukhi - Matangi - Kamalatmika


Others:

Murugan - Surya - Others

• Rivers: Ganga - Yamuna - Narmada


Final:

Vedas - Brahman
Meditation on Earth and Life: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,

(Shanti Mantra of Upanishad)


Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And help Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Dec-2021

Site Map    Search    Contact    Updates