Green Message


Home > Mantras, Slokas & Stotras in sanskrit with meaning - Nicely formatted for Devotional Reading with Meaning in English

Mantras, Slokas & Stotras in sanskrit with meaning - with Nama Japas, Chalisas (40 verses), Aratis, Ashtottara Shatanamas (108 Names)


Mantras / Slokas / Stotras on Sri Gurudeva:

Om

Nama Japa of Sri Gurudeva:


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Ganesha:

Sri Ganesha

Nama Japa of Sri Ganesha:

Aarti of Sri Ganesha:


Scriptures related to Sri Ganesha:
Ganesha Purana - Mudgala Purana

Temples of Sri Ganesha:
Astha Vinayaka Temples

Festivals associated with Sri Ganesha:
Ganesh Chaturthi


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman

Chalisa of Bhakta Hanuman:

Nama Japa of Bhakta Hanuman:


Scriptures related to Sri Hanuman:
Ramayana

Festivals associated with Sri Hanuman:
Hanuman Jayanti


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Gayatri:

Devi Gayatri

Nama Japa of Devi Gayatri:


Devotees of Devi Gayatri:
Rishi Vishwamitra

go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas on Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga

Chalisa of Devi Durga:

Nama Japa of Devi Durga:

Asthottarashata Namavali of Devi Durga:


Temples of Devi Durga:
Kanaka Durga Temple - Tulaja Bhavani Temple

Stotras on Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna
Temples of Devi Annapoorna:
Kasi Annapoorna Temple - Horanadu Annapoorna Temple

Stotras on Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari

Temples of Devi Bhuvaneswari:
Pudukkotai Bhuvaneswari Temple

Stotras on Devi Kalika:

Devi Kalika
Temples of Devi Kalika:
Kalighat Kali Temple - Dakshineswar Kali Temple

Stotras on Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi


Temples of Devi Kamakshi:
Kanchi Kamakshi Temple - Mangadu Kamakshi Temple

Stotras on Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi


Temples of Devi Meenakshi:
Madurai Meenakshi Temple

Stotras on Devi Shakambari / Banashankari:

Devi Shakambari or Banashankari
Temples of Devi Shakambhari:
Sakarai Shakambhari Temple, Badami Banashankari Amma Temple


Related to Devi:

Scriptures related to Devi:
Devi Bhagavatam - Markandeya Purana (includes Devi Mahatmyam) - Devi Puranam - Sri Vidya Texts - Tantras

Devotees of Devi:
Rishi Markandeya Sri Ramprasad Sen Sri Ramakrishna Paramahamsa
Sage Markandeya
Ramprasad - Ramakrishna

Temples of Devi:
Shakti Peethas

Festivals associated with Devi:
Vasanta Panchami - Devi Navaratri - Kojagari Lakshmi Puja


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi Temples of Devi Lakshmi:
Kohlapur Mahalakshmi Temple


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Devi Saraswati:

Devi Saraswati Temples of Devi Saraswati:
Sringeri Sharada Temple


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Vishnu:

Sri Vishnu

Nama Japa of Sri Vishnu:

Aarti of Sri Vishnu:

Stotras on Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara

Scriptures related to Sri Vishnu:
Vishnu Purana - Divya Prabandhas

Devotees of Sri Vishnu:
The Alvars Sri Ramanujacharya
Dhruva - Prahlada
Alvars - Ramanujacharya - Vedanta Desika

Temples of Sri Vishnu:
Divya Desams

Festivals associated with Sri Vishnu:
Vaikuntha Ekadashi


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Rama:

Sri Rama

Nama Japa of Sri Rama:

Scriptures related to Sri Rama:
Ramayana

Devotees & Companions of Sri Rama:
Sri Ram Bhakta Hanuman Sri Sabari Goswami Tulsidas Sri Bhadrachalam Ramadasu
Sabari - Hanuman - Sugriva - Angad - Jatayu - Bibhisana
Tulsidas - Ramadasu

Places associated with Sri Rama:
Cities: Ayodhya - Mithila

Forests: Tataka Forest - Chitrakuta Forest - Dandakaranya Forest - Panchavati Forest

Mountains: Chitrakuta Mountain - Rishyamukha Parvata

Rivers: Sarayu - Sona - Magadhi - Kaushiki - Ganga - Tamasa - Vedashruti - Gomati - Syandika - Ganga - Mandakini - Godavari

Lakes: Pancapsara Lake - Pampa Lake

Hermitages: Anga Ashrama - Siddhashrama - Bharadwaja Ashrama - Valmiki Ashrama - Atri Ashrama - Sharabhanga Ashrama - Suteekshna Ashrama - Agastya Ashrama - Matanga Ashrama

Temples of Sri Rama:
Ayodhya Temples - Chitrakuta Temples

Festivals associated with Sri Rama:
Rama Navami


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Krishna:

Sri Krishna

Nama Japa of Sri Krishna:

Sri Krishna & Nature:
Scriptures related to Sri Krishna:
Srimad Bhagavatam - Mahabharata

Devotees & Companions of Sri Krishna:
Sri Mirabai Sri Madhavacharya Sri Chaitanya Mahaprabhu
Gopis - Sudama - Pandavas
Madhavacharya - Namdev - Surdas - Chaitanya Mahaprabhu - Meerabai - Vallabhacharya - Saints of Maharashtra

Places associated with Sri Krishna:
Mathura - Vrindavana - Dwaraka

Temples of Sri Krishna:
Mathura Temples - Vrindavana Temples - Dwaraka Temples - Puri Jagannatha Temple - Nathadwara Srinathji Temple - Pandharpur Vittal Temple - Guruvayoor Temple - Udupi Temple - Iskcon Temples - Swaminarayan Temples

Festivals associated with Sri Krishna:
Krishna Janmasthami - Holi


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Shiva:

Sri Shiva

Nama Japa of Sri Shiva:

Stotras on Sri Dakshinamurthy:

Sri Dakshinamurthy

Stotras on Sri Bhairava:

Sri Kalabhairava

Nama Japa of Sri Shiva:

Scriptures related to Sri Shiva:
Shiva Purana - Linga Purana - Periya Puranam

Devotees of Sri Shiva:
The Nayanmars Sri Akka Mahadevi
Nayanmars - Akka Mahadevi

Temples of Sri Shivas:
Jyotirlingas - Paadal Petra Shiva Sthalams - Amarnath - Manimahesh - Kailash Mansarovar

Festivals associated with Sri Shiva:
Shiva Ratri - Kartigai Deepam - Kalabhairava Jayanti


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras / Slokas / Stotras on Sri Murugan:

Sri Murugan Scriptures related to Sri Murugan:
Skanda Purana

Devotees of Sri Murugan:
Sri Arunagirinathar Sri Pamban Swamigal
Arunagirinathar - Pamban Swamigal

Temples of Sri Murugan:
Aru Padai Veeru (Six main Murugan Temples)

Festivals associated with Sri Murugan:
Skanda Sasthi


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Mantras from Vedas and Upanishads:

Nature

Shanti Mantras:

Vedic Suktams:


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Stotras related to Brahman:

Om Exponents of Advaita:
Sri Adi Shankaracharya Sri Swami Vivekananda Sri Ramana Maharshi

go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others

Other Mantras / Slokas / Stotras:

Sri Suryadeva Devi Ganga Devi Tulasi

Morning Slokas:

Evening Slokas:

Surya Stotras:

Ganga Stotras:

Tulasi Stotras:

General:


go to top
Gurudeva - Ganesha - Hanuman
Devi Gayatri
Devi Durga - Devi Annapoorna - Devi Bhuvaneswari - Devi Kalika - Devi Kamakshi - Devi Shakambari
Devi Lakshmi
Devi Saraswati
Vishnu - Venkateswara - Rama - Krishna
Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava
Murugan
Vedas - Brahman - Others


Vedic Vision of Nature:


Vedic Vision of Nature The Vedic seers lived in Nature and were inspired by Her. Nature as a Mother sustained their lives with fruits, vegetables, pure water and air. Nature as a Cosmic Being inspired their minds and hearts with Its vastness and transcendental dimension. The Vedic seers with the simplicity of a child wondered at the phenomenon of Nature - the vast sky, the dawn, the trees, the clouds, the lightning, the rains - they observed these closely and marvelled at them. Through their deep Spiritual Insight they saw a Divine Cosmic Order (Rita) which governed all Life and Nature. The Cosmic Order imparted Nature with its transcendental beauty. The seers spontaneously poured out their visions through succinct poetic expressions, which were so sublime that the boundary between natural beauty and divinity became thin, and appreciation of Nature became worship of Nature. Elements of Nature were seen as divinities to whom the seers prayed for their sustenance. Nature as a whole was like the consort of the Virat Purusha (Cosmic Being). Within that Cosmic Order a great Yajna or cycle of exchange is going on continuously, as if the Virat Purusha is being worshipped by offerings within these exchanges.

ॠत (Rita): The Cosmic Order
Rita or the Cosmic Order

The Three Divisions of the Universe:
द्यौ (Dyau): The Heaven or Sky
अन्तरिक्ष (Antariksha): The Intermediate Space
वायु (Vayu): Air
पृथिवी (Prithivi): The Earth
अग्नि (Agni): Fire
आप (Apa): Water
औषध (Ausadha): Herbs, Plants

Yajna or Sacrificial offering to the Cosmic Being
यज्ञ (Yajna or Yagya): Sacrificial offering to the Cosmic Being


Poetry on Nature:

Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.

Indian Seasons - ऋतु (Ritu):

19 Feb - 19 Apr 20 Apr - 21 Jun 22 Jun - 22 Aug 23 Aug - 22 Oct 23 Oct - 21 Dec 22 Dec - 18 Feb
Spring Summer Monsoon Autumn Pre Winter Winter
वसन्त
(Vasanta)
ग्रीष्म
(Griissma)
वर्षा
(Varssaa)
शरद्
(Sharad)
हेमन्त
(Hemanta)
शिशिर
(Shishira)
चैत्र
(Caitra)
ज्यैष्ठ
(Jyaissttha)
श्रावण
(Shraavanna)
आश्विन
(Aashvina)
अग्रहायण
(Agrahaayanna)
माघ
(Maagha)
वैशाख
(Vaishakha)
आषाढ
(Aassaddha)
भाद्र
(Bhaadra)
कार्त्तिक
(Kaarttika)
पौष
(Paussa)
फाल्गुण
(Phaalgunna)
- Maha Shivaratri
- Holi
- Vasantha Navaratri
- Hanuman Jayanti
- Ganga Sapthami
- Narasimha Jayanti
- Ratha Yatra
- Guru Purnima
- Varahalakshmi Vrata
- Krishna Janmashthami
- Ganesh Chaturthi
- Sharadiya Navaratri
- Kojagori Lakshmi Puja
- Diwali
- Karthika Purnima
- Kalabhairava Jayanti
- Makara Sankranti
- Vasantha Panchami
Note: Date ranges are approx values


Green Corner:Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Apr-2014

Disclaimer     Contact     Updates