Green Message


Home > Sanskrit Mantras & Slokas - Creating a Divine Space

Sanskrit Mantras & Slokas - Creating a Divine Space

Stotras by Deity:

Initial:
Ganesha - Hanuman - Gurudeva - Gayatri

Tridevas:
1. Brahma
2. (Vishnu - Venkateswara - Narasimha - Rama-Sita - Krishna-Radha)
3. (Shiva - Dakshinamurthy - Bhairava)

Tridevis:
1. Saraswati
2. (Lakshmi - Tulasi - Bhumi)
3. (Durga - Annapoorna - Bhuvaneswari - Kalika - Kamakshi - Lalita - Meenakshi - Shakambari)

Others:
Murugan - Surya - Ganga - Yamuna - Narmada - Others

Final:
Vedas - Brahman

Stotras of Sri Ganesha:

Sri Ganesha
Stotras of Sri Ganesha:
Stotras of Sri Ganesha

Scriptures of Sri Ganesha:
 • Ganesha Purana
 • Mudgala Purana
 • Brahmavaivarta Purana - Ganapati Khanda

Pilgrimages of Sri Ganesha: Sri Ganesha abides as: Festivals of Sri Ganesha:

go to top

Mantras / Slokas / Stotras of Bhakta Hanuman:

Bhakta Hanuman
Stotras of Bhakta Hanuman:
Stotras of Bhakta Hanuman

Scriptures of Bhakta Hanuman:
 • Ramayana
 • Ramcharitmanas

Pilgrimages of Bhakta Hanuman:
 • Bihar: Patna Mahavir
 • Gujarat: Bet Dwaraka Hanuman Dandi, Harni Bhidbhanjan Hanuman, Jamnagar Balahanuman, Salangpur Kashtbhanjandev
 • Punjab: Amritsar Langoorwala Hanuman
 • Rajasthan: Mehandipur Balaji Mandir, Salasar Balaji
 • Tamil Nadu: Kumbakonam Panchamukha Anjaneyar
 • Uttar Pradesh: Ayodhya Hanumangarhi, Chitrakoot Hanumandhara, Prayag Bade Hanumanji, Varanasi Sankatmochan Hanuman

Festivals of Bhakta Hanuman:

go to top

Stotras of Sri Gurudeva:

Om
Stotras of Sri Gurudeva:
Stotras of Sri Gurudeva


Festivals of Sri Gurudeva:

go to top

Stotras of Devi Gayatri:

Devi Gayatri
Stotras of Devi Gayatri:
Stotras of Devi Gayatri

Devotees of Devi Gayatri:
 • Rishi Vishwamitra

Festivals of Devi Gayatri:

go to top

Stotras of Devi Saraswati:

Devi Saraswati
Stotras of Devi Saraswati:
Stotras of Devi Saraswati

Pilgrimages of Devi Saraswati:

Devi Saraswati abides as:
Festivals of Devi Saraswati:

go to top

Stotras of Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi
Stotras of Devi Lakshmi:
Stotras of Devi Lakshmi

Pilgrimages of Devi Lakshmi:

Devi Lakshmi abides as:
Festivals of Devi Lakshmi:

go to top

Stotras of Devi Tulasi:

Devi Tulasi
Stotras of Devi Tulasi:
Stotras of Devi TulasiFestivals of Devi Tulasi:

go to top

Stotras of Bhumi Devi:

Bhumi Devi
Stotras of Bhumi Devi:
Stotras of Bhumi Devi

go to top

Stotras of Devi Parvati:


Stotras of Devi Durga:

Devi Durga Devi Durga Stotras of Devi Durga:
Stotras of Devi Durga

Scriptures of Devi Durga:
 • Devi Mahatmyam (DM):
  • DM Part 1 - Slaying of demons Madhu - Kaitabha
  • DM Part 2 - Devi Durga manifests from the combined powers of the Devas
  • DM Part 3 - Devas adorn Devi Durga with various weapons
  • DM Part 4 - Devi Durga destroys the army of Mahishasura
  • DM Part 5 - Devi Durga slays Mahishasura
  • DM Part 6 - Devi slays demons Shumbha - Nishumbha

 • Devi Bhagavatam
 • Devi Purana
 • Shiva Purana: Sati Khanda, Parvati Khanda
 • Brahmavaivarta Purana: Prakriti Khanda
 • Tantras

Pilgrimages of Devi Durga (Parvati):
 • Shakti Peethas: Where the body parts and ornaments of Devi Sati fell (Peetha Nirnaya texts)
 • 108 Durgalayas of Parashurama
Devi abides as: Festivals of Devi Durga:
 • Vasanta Navaratri
 • Sharadiya Navaratri
  • Devi tells about the benefits of performing the Sharadiya Puja and hearing Her Mahatmyam during that time (DM ch12).


go to top


Stotras of Devi Annapoorna:

Devi Annapoorna Stotras of Devi Annapoorna:
Stotras of Devi Annapoorna

Pilgrimages of Devi Annapoorna:
 • Karnataka: Horanadu Annapoorna
 • Uttar Pradesh: Kasi Annapoorna


go to top


Stotras of Devi Bhuvaneswari:

Devi Bhuvaneswari Stotras of Devi Bhuvaneswari:
Stotras of Devi Bhuvaneswari

Pilgrimages of Devi Bhuvaneswari:
 • Tamil Nadu: Pudukkotai Bhuvaneswari
 • Tripura: Bhuvaneswarigo to top


Stotras of Devi Kalika:

Devi Kalika Stotras of Devi Kalika:
Stotras of Devi Kalika

Pilgrimages of Devi Kalika:
 • Gujarat: Pavagadh Mahakali
 • West Bengal: Dakshineswar Kali, Kalighat Kaligo to top


Stotras of Devi Kamakshi:

Devi Kamakshi Stotras of Devi Kamakshi:
Stotras of Devi Kamakshi

Pilgrimages of Devi Kamakshi:
 • Tamil Nadu: Kanchi Kamakshi, Mangadu Kamakshigo to top


Stotras of Devi Lalita:

Devi Lalita (Lalitha) Tripurasundari Stotras of Devi Lalita:
Stotras of Devi Lalita

go to top


Stotras of Devi Meenakshi:

Devi Meenakshi Stotras of Devi Meenakshi:
Stotras of Devi Meenakshi

Pilgrimages of Devi Meenakshi:
 • Tamil Nadu: Madurai Meenakshigo to top


Stotras of Devi Shakambari / Banashankari:

Devi Shakambari or Banashankari Stotras of Devi Shakambari:
Stotras of Devi Shakambari

Pilgrimages of Devi Shakambari:
 • Karnataka: Badami Banashankari
 • Rajasthan: Sakarai Shakambharigo to top

Stotras of Sri Vishnu:

Sri Vishnu
Stotras of Sri Vishnu:
Stotras of Sri Vishnu

Scriptures of Sri Vishnu:
 • Vishnu Purana
 • Padma Purana
 • Skanda Purana: Vaishnava Khanda
 • Matsya Purana
 • Kurma Purana
 • Varaha Purana
 • Narasimha Purana
 • Vamana Purana
 • Valmiki Ramayana
 • Srimad Bhagavatam
 • Garuda Purana
 • Divya Prabandhas
Devotees of Sri Vishnu:
 • From Puranas:
  • Dhruva
  • Prahlada
 • Saints:
  • Alvars
  • Ramanujacharya
  • Vedanta Desika
Penances invoking Sri Vishnu: Pilgrimages of Sri Vishnu: Festivals of Sri Vishnu:

go to top


Stotras of Sri Venkateswara:

Sri Venkateswara Stotras of Sri Venkateswara:
Stotras of Sri Venkateswara

Pilgrimages of Sri Venkateswara:


go to top

Stotras of Sri Narasimha:

Sri Narasimha
Stotras of Sri Narasimha:
Stotras of Sri Narasimha

Pilgrimages of Sri Narasimha:
Festivals of Sri Narasimha:

go to top

Stotras of Sri Rama:

Sri Rama
Stotras of Sri Rama:
Stotras of Sri Rama

Stotras of Devi Sita:

Devi Sita
Stotras of Devi Sita:
Stotras of Devi Sita

Scriptures of Sri Rama:
 • Ramayana
 • Ramcharitmanas
Devotees of Sri Rama:
 • From Puranas:
  • Guha
  • Sabari
  • Hanuman
  • Sugriva
  • Angad
  • Jatayu
  • Bibhisana
 • Saints:
  • Tulsidas
  • Ramadasu
Pilgrimages of Sri Rama:
 • Ayodhya: Birthplace of Sri Rama.
 • Siddhashrama: Where Sri Rama protected the yagya of sage Vishwamitra.
 • Mithila: Where Sri Rama redeemed Ahalya and married Devi Sita.
 • Sringaverapura: Where Sri Rama met Guha, the king of Nishada.
 • Prayaga: Where Sri Rama visited the hermitage of sage Bharadwaja.
 • Chitrakoota: Where Sri Rama stayed during forest exile and visited the hermitage of sage Atri.
 • Dandakaranya: Where Sri Rama visited the hermitages of various sages like Sharabhanga, Suteekshna, Agastya etc.
 • Panchavati: Where Sri Rama stayed during forest exile; Sage Agastya's hermitage from two yojanas from there.
 • Pampa Sarovar: Where Sri Rama met Hanuman while searching for Devi Sita.
 • Rishyamukha Parvata: Mountain near Pampa Sarovar where Sri Rama met Sugriva.

Festivals of Sri Rama:

go to top

Stotras of Sri Krishna:

Sri Krishna
Stotras of Sri Krishna:
Stotras of Sri Krishna

Stotras of Devi Radharani:

Devi Radharani
Stotras of Devi Radharani:
Stotras of Devi Radharani

Scriptures of Sri Krishna:
 • Srimad Bhagavatam (SB):
  • SB Part 1 - Birth at Mathura
  • SB Part 2 - Growing up at Gokul
  • SB Part 3 - Leelas at Vrindavana
  • SB Part 4 - Return to Mathura for killing Kamsha
  • SB Part 5 - To Sandipani Ashrama at Ujjain
  • SB Part 6 - Return to Mathura after studies
 • Mahabharata
 • Bhagavad Gita
 • Harivamsa Purana
 • Brahmavaivarta Purana

Devotees of Sri Krishna:
 • From Puranas:
  • Gopis
  • Sudama
  • Pandavas
 • Saints:
  • Madhavacharya
  • Namdev
  • Surdas
  • Chaitanya Mahaprabhu
  • Mirabai
  • Vallabhacharya
  • Saints of Maharashtra

Pilgrimages of Sri Krishna:
 • Vraja Bhoomi:
  • Mathura: Birthplace of Sri Krishna.
  • Gokul: Where Sri Krishna grew up.
  • Vrindavan: Where Sri Krishna played the Divine Rasa Leela.
  • Govardhan: Where Sri Krishna lifted the Govardhan hill to provide shelter to the people of Vraja.
 • Dwaraka: Kingdom of Sri Krishna.
 • Kurukshetra: Where Sri Krishna delivered the Bhagavat Geeta.
 • Prabhasa Kshetra: Where Sri Krishna gave up His body.

Festivals of Sri Krishna:

go to top

Stotras of Shiva:

Shiva
Stotras Shiva:
Stotras of Shiva

Scriptures of Shiva:
 • Shiva Purana
 • Linga Purana
 • Skanda Purana: Mahesvarakhanda
 • Skanda Purana: Kashi Khanda
 • Periya Puranam
 • Tevaram
 • Thiruvilayadal
 • Thiruvasagam
Devotees of Shiva:
 • Nayanmars
 • Akka Mahadevi
Penances invoking Shiva: Pilgrimages of Shiva:
 • Jyotirlingas: 12 most sacred pilgrimages where Lord Shiva manifested in response to ardent prayers of the devotees.
 • Pancha Bhoota Sthalams: 5 sacred temples of Shiva, each representing a prime element of Nature.
 • Astha Veerattha Sthalams: 8 sacred pilgrimages of Shiva where Shiva performed heroic deeds.
 • Paadal Petra Sthalams: 275 Shiva temples whose praises were sung by the Nayanmars.
 • 108 Shivalayas of Parashurama

Festivals of Shiva:

go to top


Stotras of Sri Dakshinamurthy:

Sri Dakshinamurthy Stotras of Sri Dakshinamurthy:
Stotras of Sri Dakshinamurthy

go to top


Stotras of Sri Bhairava:

Sri Kalabhairava Stotras of Sri Bhairava:
Stotras of Sri Bhairava

go to top

Stotras of Sri Murugan:

Sri Murugan
Stotras of Sri Murugan:
Stotras of Sri Murugan

Scriptures of Sri Murugan:
 • Skanda Purana - Kaumarika Khanda
 • Thiruppugazh
Devotees of Sri Murugan:
 • Arunagirinathar
 • Pamban Swamigal
Pilgrimages of Sri Murugan:
Festivals of Sri Murugan:

go to top

Stotras of Sri Suryadeva:

Sri Suryadeva
Stotras of Sri Suryadeva:
Stotras of Sri Suryadeva

Pilgrimages of Sri Suryadeva:
Festivals of Sri Suryadeva:

go to top

Stotras of Devi Ganga:

Devi Ganga Ganga Aarti, Varanasi
Stotras of Devi Ganga:
Stotras of Devi Ganga

Pilgrimages of Devi Ganga:
 • Uttarakhand: Gangotri, Haridwar
 • Uttar Pradesh: Kashi, Prayaga

Festivals of Devi Ganga:

go to top

Stotras of Devi Yamuna:

Devi Yamuna Yamuna Aarti, Vishram Ghat, Mathura
Stotras of Devi Yamuna:
Stotras of Devi Yamuna

Pilgrimages of Devi Yamuna:
 • Uttarakhand: Yamunotri
 • Uttar Pradesh: Vraja Bhoomi, Prayagago to top

Stotras of Devi Narmada:

Devi Narmada Narmada Aarti, Hoshangabad
Stotras of Devi Narmada:
Stotras of Devi Narmada

Pilgrimages of Devi Narmada:


go to top

Other Stotras:

Sri Suryadeva Other Stotras:
Other Stotras

go to top

Mantras from Vedas and Upanishads:

Nature
Mantras from Vedas and Upanishads:
Mantras from Vedas and Upanishads

go to top

Stotras of Brahman:

Om
Stotras of Brahman:
Stotras of Brahman

Scriptures of Brahman:
 • Upanishads
 • Brahma Sutras

Exponents of Brahman:
 • Adi Shankaracharya
 • Swami Vivekananda
 • Ramana Maharshi


go to top

Poetry on Nature:

Sri Rabindranath Tagore Poems of Rabindranath Tagore:
Experience Nature through the eyes of Sri Rabindranath Tagore.

The English translation of selected Rabindra Sangeets are given along with the Bengali scripts and transliteration.


Green Corner: >>Om, May there be Peace in Heaven,
May there be Peace in the Sky,
May there be Peace in the Earth,
May there be Peace in the Water,
May there be Peace in the Plants,
May there be Peace in the Trees,
May there be Peace in the Gods in the various Worlds,
May there be Peace in Brahman,
May there be Peace in All,
May there be Peace Indeed within Peace,
Giving Me the Peace which Grows within Me,
Om, Peace, Peace, Peace.

(Shanti Mantra of Upanishad)

Preserve Nature,
And Nature will preserve Us,
Simplify Life,
And make the Nature thrive,
Plant Trees,
And make our planet Green.

Next >>

Green Message: The Evergreen Messages of Spirituality, Sanskrit and Nature

Last updated on Jul-2016

Disclaimer     Contact     Updates